Lớp chuyên sâu K3 - Hồ Chí Minh

Lớp học chuyên sâu K3 - Bảo Hiểm Toàn Năng tại Hồ Chính Minh khai giảng vào ngày 14/07/2018 và 18/07/2018

Với 2 khóa Tư Vấn Toàn Năng và Lãnh đạo toàn năng, lớp K3 sẽ là những nhà quản lý và tư vấn đúng nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Hình ảnh học viên lớp  K3:

Khóa Lãnh Đạo Toàn Năng

Khóa Tư Vấn Toàn Năng

Hình ảnh lớp học